Všeobecné obchodné podmienky aukcie diel súťaže Start21ART

I. ZMLUVNÉ STRANY

 1. Predávajúcim je NADÁCIA KUBIKUM so sídlom na adrese Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, IČO: 42 213 495, bankové spojenie Tatra banka, a.s., IBAN: SK64 1100 0000 0029 2584 6242 (ďalej len „predávajúci“).
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje alebo objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom portálu kubikum.com (ďalej len „kupujúci“).
 3. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, sídliaci na adrese Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139.

 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v rámci predaja a nákupu tovaru na portáli kubikum.com (ďalej len „portál Kubikum“), ktorej prevádzkovateľom je tretia osoba.
 2. VOP sa vzťahujú na každý predaj podľa článku II. bodu 1. v prípade, ak zmluvné strany neuzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, ktorej podmienky budú odlišné od VOP. V prípade uzatvorenia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť podmienky dojednané v zmluve.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmito VOP, alebo Všeobecnými obchodnými podmienkami portálu Kubikum (ďalej len „VOP Kubikum“, sa v prípade kupujúceho – nepodnikateľa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov a v prípade kupujúceho – podnikateľa príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.
 4. Predaj prostredníctvom aukcie sa spravuje primárne VOP Kubikum a v primeranom rozsahu zodpovedajúcom povahe aukcie aj týmito VOP.

 

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky prostredníctvom portálu Kubikum.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára momentom akceptácie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim, resp. potvrdením objednávky v elektronickej podobe.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že kúpnu zmluvu uzavrie v znení, v akom kupujúci odoslal návrh na jej uzatvorenie.
 4. V prípade aukcie sa moment a mechanizmus uzatvorenia kúpnej zmluvy riadi VOP Kubikum a primerane povahe aukcie aj týmito VOP.

 

IV. PRÁVA A POVINNOST ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v množstve a kvalite podľa kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote a s vhodným ochranným obalom na miesto, ktoré určil kupujúci.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý spĺňa všetky podmienky vyplývajúce z platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, teda najmä faktúru, dodací list a návod na použitie, ak má byť priložený.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku aj po akceptácii objednávky, ak tovar, ktorý si kupujúci objednal, už nie je možné dodať. V takomto prípade, ak cena za tovar už bola uhradená, predávajúci kupujúcemu peniaze vráti v najkratšom možnom termíne alebo kupujúcemu ponúkne náhradný tovar.
 5. Kupujúci má právo zmeniť objednávku maximálne 24 hodín po uzavretí kúpnej zmluvy (potvrdení objednávky predávajúcim) výhradne písomnou formou prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí tejto doby nie je možné objednávku zmeniť alebo zrušiť. Zmena alebo zrušenie nie je možné pri aukcii.
 6. Kupujúci je povinný prevziať tovar dodaný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a potvrdiť prevzatie tovaru.
 7. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Postup uplatnenia tohto práva je uvedený v článku V. VOP.

 

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa článku IV. bodu 7. VOP.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný najskôr informovať predávajúceho o tomto úmysle, vyplniť vzorový formulár o odstúpení od zmluvy a zaslať formulár spolu s tovarom späť na adresu predávajúceho riadne zabalený, nepoškodený a v originálnom obale.
 3. Predávajúci je povinný po vrátení tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci predávajúcemu uhradil na základe kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil do 14-tich dní odo dňa doručenia, spôsobom, aký si kupujúci zvolí vo formulári.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru, tovar určený osobitne pre kupujúceho, tovar, ktorý podlieha zníženiu akosti alebo skaze alebo tovar uzatvorený v ochrannom obale, ak bol obal po dodaní porušený. Kupujúci ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy koná v rámci podnikania, zamestnania či povolania.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14-tich dní bez udania dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný riadne uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi na dopravu najneskôr pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci môže požadovať úhradu zálohy už pri potvrdení objednávky.
 2. Kúpna cena je cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa aktuálneho cenníka, ktorý je uvedený na internetovej stránke predávajúceho v okamžiku, kedy kupujúci odošle objednávku tovaru. V prípade aukcie je kúpna cena stanovená na základe mechanizmu popísaného vo VOP Kubikum.
 3. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a dopravy, prípadne iných nákladov, ak boli osobitne dohodnuté v kúpnej zmluve.
 4. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu a ostatné náklady dohodnuté v kúpnej zmluve, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

VII. MOŽNOSTI PLATBY

 1. Zakúpený tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi a to:
  1. platbou bankovým prevodom vopred,
  2. v hotovosti pri prevzatí tovaru.

 

VIII. DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci.
 2. Informácie o čase dodania tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu pri potvrdení prijatia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo tento čas v prípade potreby predĺžiť, o čom informuje kupujúceho. Ten má možnosť predĺžený čas akceptovať alebo môže objednávku zrušiť.
 3. Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobmi:
  1. kuriérom (platba možná len prevodom vopred na základe predfaktúry),
  2. osobným odberom v sídle predávajúceho (platba možná len v hotovosti).
 4. Cena prepravy je pri:
  1. osobnom odbere zdarma,
  2. doprave kuriérom v rámci SR 7,50€,
  3. doprave kuriérom v rámci EÚ 10,50€.
 5. Kupujúci je povinný pri dodaní zásielky skontrolovať stav zásielky.
 6. Predávajúci kupujúcemu spolu po dodaní tovarom doručí aj riadny daňový doklad – faktúru, dodací list a iné dokumenty podľa druhu tovaru.

 

IX. OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ochrana osobných údajov sa spravuje VOP Kubikum a zásadami ochrany osobných údajov portálu Kubikum.

 

X. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

 1. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar je 24 mesiacov.
 2. V prípade reklamácie je nutné vopred kontaktovať predávajúceho a následne po dohode zaslať reklamovaný tovar na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v článku I. bodu 1 týchto VOP.
 3. Predávajúci reklamáciu vybaví čo najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamačnej zásielky.
 4. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, predávajúci vymení kupujúcemu tovar kus za kus, umožní kupujúcemu vybrať si iný tovar v rovnakej hodnote alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu.

 

XI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky alebo dodaným tovarom, prípadne sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. pred príslušným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo pred právnickou osobou, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 3. Návrh nemôže podať kupujúci, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania či povolania alebo pri spore, ktorého hodnota nepresahuje 20,00 € s DPH.
 4. Spory je možné riešiť aj prostredníctvom mediácie. Za účelom dohodnutia mediácie je možné kontaktovať aj priamo mediátora JUDr. PhDr. Mareka Prudoviča prostredníctvom stránky https://mediator.prudovic.sk, s ktorým predávajúci spolupracuje a ktorý má kapacitu tieto spory mediovať.

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb ponúkaných predávajúcim a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. apríla 2022.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

 

V Žiline, dňa 15. apríla 2022