Všeobecné obchodné podmienky/Pravidlá používania portálu Kubikum

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.kubikum.com a umožňuje Poskytovateľovi, aby registroval a predával formou priameho predaja alebo aukcie umelecké diela prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny tovaru sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom priamo.

 

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

 1. Sprostredkovateľje spoločnosť CENTRAL ART REGISTER, s.r.o., Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, IČO: 45 568 260, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vložka č. 52965/L. Sprostredkovateľ sprostredkováva registráciu a predaj umeleckých diel zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke;
 2. Stránkaje internetová stránka Sprostredkovateľa www.kubikum.com;
 3. Klientje osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar na Stránke;
 4. Poskytovateľje osoba, ktorá vystavuje a predáva diela na Stránke;
 5. Vystavujúci umelec je osoba, ktorá si na Stránke tvorí galériu registrovaných umeleckých diel, t. j. ide o poskytovateľa, ktorý svoje diela na portáli vystavuje, ale nepredáva;
 6. Užívateľ on-line produktov a on-line služieb Sprostredkovateľa sa na účely týchto VOP rozumejú fyzické alebo právnické osoby, ktoré používajú alebo nakupujú on-line produkty a on-line služby poskytované Poskytovateľom a Sprostredkovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. Na účely použitia on-line produktu a/alebo on-line služby je nevyhnutná registrácia užívateľa, s výnimkou on-line prezerania portálu, ktorého technická podstata si takúto registráciu nevyžaduje.
 7. Používateľ je každý Klient, Poskytovateľ, Vystavujúci umelec a Užívateľ.
 8. Vekom sa rozumie hranica, kedy sa osoba môže v portáli Kubikum registrovať a uzatvárať obchod. Registrovať sa môže len osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov veku, s tým, že obchod môže uzavrieť len osoba dovŕšením 18 rokov veku;
 9. Ponukaje ponuka predaja uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, fotografiu a popis tovaru a cenu.
 10. Zmluvaje kúpna zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Klientom prostredníctvom Stránky na nákup tovaru od Poskytovateľa;
 11. VOPsú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti Sprostredkovateľa, Klienta a Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke. Používaním portálu vyjadrujú používatelia (t. j. Klient, Poskytovateľ, Vystavujúci umelec a Užívateľ) súhlas s týmito VOP.
 12. Register je register portálu Kubikum, ktorý zabezpečuje a sprístupňuje históriu predaja registrovaného umeleckého diela autorovi diela.
 13. Registrovaným umeleckým dielom je originálne dielo, ktoré autor zaregistruje do portálu Kubikum za účelom sledovania histórie predaja, t. j. ďalší predaj je Klient povinný oznámiť autorovi diela.
 14. Aktívny účet je účet aktivovaný po registrácii aktivačným linkom (z emailu). Tento účet je možné použiť na nákup diel a/alebo registráciu diel. Je možné ho zobraziť na portáli.
 15. Umelecký účet je aktívny účet s aspoň jedným registrovaným umeleckým dielom. Takýto účet je možné dohľadať pomocou filtrov portálu Kubikum a jeho majiteľ sa stáva Poskytovateľom/Vystavujúcim umelcom.
 16. Galéria je osobitná stránka Registra určená na prezentáciu diel Poskytovateľa, v ktorej sa zobrazujú vybrané diela poskytovateľa po dobu 30 dní.
 17. Preusporiadanie slúži Poskytovateľovi na výber diel, ktoré budú zverejnené v Registri, t. j. na presun diel z neverejnej časti Registra do verejnej časti Registra a naopak.
 18. Potvrdenie o registrácii je písomný dokument, ktorý preukazuje dátum registrácie diela v Registri Poskytovateľom a obsahuje údaje o diele, ktoré zadal Poskytovateľ.
 19. Autorský certifikát je písomný dokument vydávaný Sprostredkovateľom a Poskytovateľom, osvedčujúci dátum registrácie diela v Registri garantovaný Sprostredkovateľom a originalitu diela garantovanú Poskytovateľom.

 

Článok II
Registrácia

 1. Užívateľ sa registruje priamo na webovej stránke portálu comv sekcii „Registrovať“.
 2. Po odkliknutí tlačidla „Registrovať“ sa otvorí užívateľovi registračný formulár, v ktorom je povinný vyplniť povinné polia označené červenou hviezdičkou.
 3. Užívateľ, ktorý sa registruje ako Klient v zmysle týchto VOP je taktiež povinný označiť „Nie som umelec“, aby systém rozlíšil, či ide o Klienta alebo naopak o Poskytovateľa/Vystavujúceho umelca, ktorý svojou registráciou bude okrem iného využívať aj výhody Registra, a to najmä registráciu svojich umeleckých diel.
 4. Na záver registrácie potvrdí Užívateľ zadané údaje tlačidlom „Registrovať“, na čo mu bude systémom zaslaný aktivačný link na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii. Potvrdením aktivačného linku je Registrácia dokončená a účet Užívateľa je aktívny.
 5. S registráciou Poskytovateľa/Vystavujúceho umelca priamo súvisí Cenník služieb portálu Kubikum, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP a je sprístupnený na webovej stránke portálu com.
 6. Poskytovateľ/Vystavujúci umelec si pri registrácii taktiež zvolí program z Cenníka služieb portálu Kubikum, ktorý chce v rámci svojho umeleckého účtu využívať. Systém zašle na e-mail Poskytovateľa/Vystavujúceho umelca okrem aktivačného linku aj predfaktúru, ktorú Poskytovateľ/Vystavujúci umelec uhradí a po úhrade je mu zvolený balíček systémom aktivovaný. Následne je Poskytovateľovi/Vystavujúcemu umelcovi zaslaná vyúčtovacia faktúra.
 7. Aktívny účet je možné použiť na nákup diel a/alebo registráciu diel. Je možné ho zobraziť na portáli.

 

Článok III
Nákup na Stránke

 1. Klient nakupuje na Stránke registrované umelecké dielo od Poskytovateľa. Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Klientami a Poskytovateľmi, nie je predajcom či dodávateľom tovaru.
 2. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou v závislosti od Klientom zvoleného spôsobu platby.
 3. Ponuka tovaru od jednotlivých Poskytovateľov a dohoda predaja každého výrobku sa odohráva iba na Stránke. Vybraný tovar Klienti vkladajú do Košíka. V košíku je možné mať tovar od viacerých Poskytovateľov zároveň. V procese objednávky sa tovar rozdelí podľa Poskytovateľa a Klient si volí spôsob dopravy a platby pre každého Poskytovateľa osobitne.
 4. Klient berie na vedomie, že každý Poskytovateľ poskytuje rôzne spôsoby dopravy tovaru, má rôzne podmienky platby, rôznu výšku poplatku za poštovné a balné v závislosti od spôsobu dopravy, či veľkosti tovaru. Tieto poplatky sú zverejnené pri každom tovare ako i v súhrne objednávky. Klient berie na vedomie, že pri Objednávke tovaru od viacerých poskytovateľov sa tieto poplatky spočítavajú.
 5. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom sa riadia v prvom rade podľa Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa, ktoré Klient odsúhlasuje v momente objednávky.
 6. PLATBA
 • Všetky ceny na Stránke sú uvedené bez poštovného a v plnej konečnej cene pre Klienta.
 • Klient môže využiť nasledovné možnosti platby v závislosti na ponuke Poskytovateľa:
  • DOBIERKA (platba pri preberaní tovaru od kuriéra alebo pošty)
  • PLATBA BANKOVÝM PREVODOM
  • PLATBA V HOTOVOSTI (platí len pri osobnom odbere)
 1. DOPRAVA
  • Klient môže využiť nasledovné možnosti dopravy v závislosti na ponuke Poskytovateľa:
   • SLOVENSKÁ POŠTA
   • KURIÉR - konkrétnu kuriérsku službu si volí daný Poskytovateľ
   • OSOBNÝ ODBER - tovar je možné prevziať na adrese, ktorá je uvedená v procese objednávky
  • Klient berie na vedomie, že každý Poskytovateľ má pri každom tovare uvedenú dostupnosť a dobu dodania.
 2. Objednávka je potvrdená automaticky v momente jej odoslania Klientom. Poskytovateľ môže manuálne zmeniť stav objednávky. Poskytovateľ má tiež možnosť časť alebo celú objednávku zamietnuť.

 

Článok IV
Uzatvorenie zmluvy

 1. Za samotné Uzatvorenie Zmluvy sa považuje kumulatívne naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Klienta a následné automatické alebo manuálne potvrdenie kompletnej Objednávky zo
  strany Poskytovateľa. V prípade, že Poskytovateľ potvrdí Objednávku len čiastočne, je momentom Uzatvorenia zmluvynásledné finálne potvrdenie čiastočnej Objednávky zo strany Klienta jej uhradením (súhlas s tým, že Objednávka nebude kompletná).
 2. Zmluva, t. j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom, trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Klienta z nej vyplývajúcich. Povinnosti Poskytovateľa a Klienta zo zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Poskytovateľov.
 3. Klient súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Klient taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácií a iné, si hradí Klient sám, a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre klienta. Ďalšie informácie ohľadom Zmluvy medzi Klientom a Poskytovateľom sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov zverejnených na Stránke, s ktorými je Klient povinný sa pred odoslaním objednávky riadne oboznámiť a odoslaním objednávky vyjadruje s obchodnými podmienkami Poskytovateľa príslušného tovaru svoj súhlas.
 4. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe tovaru vydáva ako jeho predajca Poskytovateľ. Spolu s daňovými dokladmi dodá Poskytovateľ Klientovi aj príslušné doklady súvisiace s umeleckým dielom (napr. návod na obsluhu, popis diela, potvrdenie autora o originalite diela atď.).
 5. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe tovaru v postavení zdaniteľnej osoby, t. j. obstaráva nákup na účely podnikania, má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení tovaru. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania), číslo Objednávky a dátum úhrady. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z. z.) fyzickým osobám – nepodnikateľom.

 

Článok V
Osobitosti nákupu formou aukcie

 1. Nákup na Stránke formou aukcie je špecifický spôsob predaja tovaru na Stránke, na ktorý sa vzťahujú Články III a IV týchto VOP, pokiaľ v tomto článku nie je uvedené inak.
 2. Tovary predávané formou aukcie spravidla nemajú stanovenú konečnú cenu, ale len vyvolávaciu cenu, aktuálnu cenu a minimálne prihodenie. Tovary predávané formou aukcie môžu mať stanovenú aj cenu „Kúpiť ihneď“. Vyvolávacia cena je cena, ktorá je stanovená na začiatku aukcie, t. j. minimálna cena tovaru. Aktuálna cena je cena, ktorá predstavuje súčet vyvolávacej ceny a všetkých prihodení Používateľov Stránky. Minimálne prihodenie predstavuje sumu, o ktorú musí Používateľ minimálne navýšiť vyvolávaciu cenu/aktuálnu cenu, aby sa mohol zapojiť do aukcie, pričom opakovaným prihodením sa môže do aukcie zapojiť opakovane. Cena „Kúpiť ihneď“ predstavuje konečnú cenu, pričom predaj prostredníctvom ceny „Kúpiť ihneď“ sa spravuje v celosti Článkami III a IV týchto VOP.
 3. Každá aukcia má nastavený spravidla začiatok a koniec aukcie (tzv. pevný koniec aukcie), ktoré sú označené uvedením dňa, hodiny, minúty a sekundy začiatku a konca aukcie. Zapojiť do aukcie sa možno najskôr uplynutím termínu začatia aukcie, najneskôr do uplynutia termínu konca aukcie (t. j. počas trvania aukcie). To neplatí pri tzv. „pohyblivom“ konci aukcie, ktorého špecifiká sú uvedené v nasledujúcom bode.
 4. Niektoré aukcie môžu mať nastavený tzv. „pohyblivý“ koniec aukcie, ktorý kombinuje presný, tzv. „pevný“ termín konca aukcie s časovým intervalom prihodenia. To znamená, že aukcia skončí najskôr uplynutím pevne stanoveného termínu konca aukcie podľa bodu 4. tohto článku, nie však skôr, než uplynie stanovený časový interval od posledného prihodenia, ktorý je známy vopred, t. j. ak je napríklad stanovený časový interval 1 minúta, čas aukcie sa po uplynutí pevného termínu predĺži vždy o 1 minútu od posledného prihodenia. Celkový čas trvania aukcie v takomto prípade nie je obmedzený a uplynie až v prípade, ak počas stanoveného časového intervalu nepribudne žiadne prihodenie.
 5. Používatelia (Klienti) sa do aukcie zapoja tak, že prihodia k vyvolávacej/aktuálnej cene, prihodenie, a to v minimálnej výške, alebo ľubovoľnej výške vyššej, než je minimálna výška.
 6. Kúpna zmluva bude uzatvorená s úspešným Používateľom (Klientom), t. j. s tým, ktorý urobí posledné prihodenie počas trvania aukcie. Kúpna zmluva sa uzatvára momentom skončenia aukcie. Konečná (kúpna) cena tovaru je aktuálna cena, ktorá sa zobrazí k termínu skončenia aukcie.
 7. Úspešný Používateľ (Klient) je povinný uhradiť Kúpnu cenu podľa podmienok Poskytovateľa, najneskôr však do 30 dní pri platbe na dobierku, resp. do 5 pracovných dní pri iných formách platby, od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Ak si úspešný Používateľ (Klient) túto povinnosť nesplní, ide o podstatné porušenie Kúpnej zmluvy, ktoré má za následok odstúpenie Poskytovateľa od Kúpnej zmluvy. Tovar bude následne ponúknutý neúspešným Používateľom (Klientom) v poradí podľa výšky aktuálnej ceny po ich prihodení, a to vzostupne, pričom každý Používateľ (Klient) bude kontaktovaný iba raz, t. j. na jeho nižšie prihodenia sa už prihliadať nebude. Kúpna cena bude najvyššia aktuálna cena po poslednom prihodení osloveného Používateľa (Klienta). Kontaktné informácie ďalších Používateľov (Klientov) podľa tohto bodu oznámi Sprostredkovateľ Poskytovateľovi na požiadanie. Úspešný Používateľ (Klient) zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Poskytovateľovi, a to formou zmluvnej pokuty, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi konečnou cenou tovaru (kúpnou cenou podľa bodu 8. tohto článku) a cenou, za ktorú Poskytovateľ predá tovar podľa tohto bodu.
 8. Ostatné podmienky týkajúce sa platby a doručenia vydraženého tovaru sa spravujú Článkom III a IV týchto VOP.

 

Článok VI
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa/Vystavujúceho umelca

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru a Vystavujúci umelec*[1]je zodpovedný:
 • za registrovaný obsah na svojom účte, t . j. obsah, ktorý neporušuje tieto VOP, platné právne predpisy, je humánny, nie je ponižujúci a hanlivý,*
 • za porušovanie autorských práv a tiež za všetky prípadné škody, ktoré Sprostredkovateľovi vzniknú v súvislosti s porušením autorských práv zo strany Poskytovateľa alebo Vystavujúceho umelca,*
 • za súlad Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa s platnými právnymi predpismi,
 • za kvalitu a rozsah dodania tovaru,
 • za odoslanie v dohodnutej lehote,
 • za dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj tovaru,
 • za pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny tovaru a ceny poštovného,
 • za dostupnosť zobrazovaného tovaru,
 • za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv,*
 • za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle VOP Poskytovateľa,
 • za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov,
 • za aktiváciu svojho účtu a zverejnenie aspoň jedného diela,*
 • za kvalitu zverejnených fotografií.*
 1. Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za:
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) - viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • oneskorené doručenie alebo škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku nesprávne uvedenej adresy, telefónneho čísla, alebo emailu zo strany Klienta.
 1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje:
 • zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú registrovanému Poskytovateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením, alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa (registrovaného Poskytovateľa).
 • ak Poskytovateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní on-line produktov a služieb a VOP výslovne nevyjadrí svoj nesúhlass takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom, a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 • Poskytovateľ má právo zmluvný vzťah so Sprostredkovateľom vypovedaťpísomne, formou doporučeného listu alebo e-mailom, a to do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu Sprostredkovateľa. V prípade doručenia prostredníctvom e-mailu je Sprostredkovateľ povinný informovať Poskytovateľa o doručení tohto e-mailu – zmluva zaniká okamihom doručenia e-mailu Sprostredkovateľovi.
 • Užívateľ si môže účet deaktivovať priamo na portáli prostredníctvom možnosti „Zrušiť účet“. Deaktivácia účtu má na Užívateľa a Sprostredkovateľa rovnaký dopad ako v prípade doručenia písomného oznámenia o vypovedaní zmluvného vzťahu, t. j. zmluva zaniká okamihom deaktivácie účtu.
 • Sprostredkovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť sprostredkovanie internetových produktov a služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.
 1. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu č. 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá za správu Stránky, za zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo úpravy zobrazenia v sekcii „Umelci“ a „Diela“.
 2. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Klient priamo s Poskytovateľom a na náklady Poskytovateľa.
 3. Sprostredkovateľ nezodpovedá za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.kubikum.com a vyhradzuje si právo na vopred ohlásené i neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Užívateľovi z dôvodu nefunkčnosti, alebo ukončenia prevádzky webu.

 

Článok VII
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP/Pravidiel používania portálu Kubikum, neobdrží súhrn Objednávky alebo súhrn Objednávky obsahuje iný tovar (prostredníctvom e-mailu), ako bol tovar uvedený v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: info@kubikum.com alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
 2. V prípade vád tovaru dodaného zo strany Poskytovateľa je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi tovar dodal.
 3. Poskytovateľ pri vybavovaní reklamácie postupuje podľa svojich podmienok reklamácie obsiahnutých vo VOP Poskytovateľa.

 

Článok VIII
Odstúpenie od Zmluvy

 1. Klient má právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
 • uzavretia Zmluvy v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
 • kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
 • kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
 • kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
 • kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 1. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:
 • predaj umeleckého diela zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Klienta, umeleckého diela vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Klienta;
 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Klient informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu Poskytovateľa. Klient môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

 

Článok IX
Podmienky nákupu a predaja

 1. Poskytovateľ vystupuje na Stránke ako samostatný predajca a je sám zodpovedný za body podľa článku VI odsek 1.
 2. Poskytovateľ môže na Stránke predávať registrované umelecké diela.
 3. Ponúkané umelecké dielo musí byť vždy autenticky vyobrazené na priloženej fotografii, s konkrétnou cenou a zadefinovanými vlastnosťami.
 4. Umelecké diela ponúkané na Stránke môžu byť zostavené z kupovaných komponentov alebo súčastí, avšak autorský zásah takejto kompletizácie musí byť vzhľadom na rozsah výrobku zásadný.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje vložiť tovar do správnej kategórie.
 6. Je zakázané ponúkať tovar:
 • Bez zásadného autorského zásahu
 • Duplicitný tovar
 • Tovar porušujúci autorský zákon, hlavne kópie, rozmnoženiny známych diel, alebo tovar, ktorý nemá vysporiadané všetky autorské práva.
 • Tovar porušujúci etické a morálne zásady, teda výrobky, fotografie a texty ktoré sú urážlivé, propagujúce násilie, propagujúce vojnu, podnecujúce k nenávisti na základe rasy, pohlavia, jazyka, viery, náboženstva, vulgárne, zavádzajúce, klamlivé, nemorálne, nevhodné, alebo extrémistické v akomkoľvek slova zmysle.
 1. Je zakázané uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje a zamlčovať údaje o vlastnostiach umeleckého diela, či o nákupných podmienkach.
 2. Poskytovateľ je plne zodpovedný za porušovanie autorských práv a tiež za všetky prípadné škody, ktoré Sprostredkovateľovi vzniknú v súvislosti s porušením autorských práv zo strany Poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ nesmie viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku.
 4. Poskytovateľ je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku. Informácie, ktoré Poskytovateľ musí poskytnúť, zahŕňajú:
 • úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje,
 • všetky informácie dôležité pre používanie umeleckého diela,
 • opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre Klienta pri používaní výrobku,
 • spôsob použitia a údržby umeleckého diela, nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, podmienky uchovávania a skladovania výrobku (pri umeleckom diele, ktoré obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak, ako je bežné, alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť Klientovi).
 1. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie tovaru, ktorý je v rozpore s uvedenými ustanoveniami. V prípade opakovaného porušovania týchto podmienok si Sprostredkovateľ vyhradzuje právo na deaktiváciu účtu Poskytovateľa a na zamedzenie opätovnej registrácie.
 2. Poskytovateľ je povinný pravdivo informovať kupujúceho o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy a balnom.
 3. Ak je Poskytovateľ platca DPH, je povinný uvádzať ceny vrátane DPH a na túto skutočnosť Klientov upozorniť.
 4. Poskytovateľ je povinný Klienta riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.
 5. Poskytovateľ je povinný konať v súlade so zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonov.
 6. Sprostredkovateľ má právo použiť všetky informácie i fotografie umeleckých diel Poskytovateľa za účelom propagácie Stránky prostredníctvom tretích strán.
 7. Sprostredkovateľ má právo poskytnúť kontaktné údaje Poskytovateľa Klientovi za účelom fungovania Stránky.
 8. Vypovedaním zmluvy sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a stiahnutie jeho ponuky zo Stránky.
 9. Vypovedanie zmluvného vzťahu je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu z vlastnej iniciatívy doručiť výpoveď Sprostredkovateľovi (v elektronickej podobe alebo poštou). Ponuku tovaru na Stránke je v prípade vypovedania zmluvného vzťahu schopný deaktivovať sám Poskytovateľ alebo môže po obdržaní oficiálnej výpovede zo strany Poskytovateľa deaktiváciu vykonať Sprostredkovateľ. Poskytovateľ po vypovedaní zmluvy nemá žiadny nárok na uchovávanie informácií zdieľaných na Stránke počas trvania zmluvného vzťahu.
 10. PROVÍZIA
  • Za poskytnutie priestoru na prezentáciu a servis súvisiaci s realizáciou a propagáciou Sprostredkovateľ ponúka Poskytovateľovi paušálne balíčky KUBIKUM XS, S, M, L, XL, XXL, SILVER a GOLD a nárokuje si na Províziu z predaja vo výške platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 týchto VOP/Pravidiel používania portálu Kubikum (Sprostredkovateľ si vymedzuje právo na aktualizovanie Prílohy č. 1, o čom bezodkladne informuje Poskytovateľa) bez poplatkov za poštovné a balné.
  • Poskytovateľ berie na vedomie, že cena každého výrobku, ktorý prezentuje na stránke, je plná cena, ktorá bude pre neho skrátená o Províziu, ktorú si nárokuje Sprostredkovateľ za sprostredkovanie obchodu.
  • K nárokovaniu Provízie z tejto ceny za sprostredkovanie obchodu dochádza vždy v momente potvrdenia objednávky medzi Poskytovateľom a Klientom.
  • Klienti nakupujú na kubikum.com za plné ceny a tieto ceny uhrádzajú Poskytovateľom jedným zo zvolených spôsobov platby.
  • Provízie sú Poskytovateľovi fakturované individuálne za každú vytvorenú objednávku Klientom. Faktúra je Poskytovateľovi zasielaná elektronicky na e-mail uvedený pri registrácii. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej vystavenia.
  • V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má Sprostredkovateľ právo zrušiť zmluvnú spoluprácu s Poskytovateľom, ktorá vznikla na základe odsúhlasenia týchto VOP/Pravidiel používania portálu Kubikum.
  • Poskytovateľ má v prípade storna Objednávky alebo sporu s Klientom možnosť požiadať Sprostredkovateľa o prešetrenie priebehu obchodu. Sprostredkovateľ môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Poskytovateľom a Klientom priznať vrátenie provízie. Vrátenie provízie nie je právne vymáhateľné. Ak bolo vrátenie provízie priznané ešte pred samotnou fakturáciou provízie, daná provízia nebude vyfakturovaná. V prípade priznania vrátenia provízie až po jej vyfakturovaní je toto vrátenie uskutočnené vždy až v rámci nasledujúcej fakturácie formou odpočtu z faktúry.

 

Článok X
Galéria a služba preusporiadania

 1. Poskytovateľ zverejňuje diela prostredníctvom Galérii, pričom diela budú zároveň zaevidované aj v Registri. Po prekročení počtu diel, ktoré môžu byť zverejnené v Registri podľa Cenníka môže Poskytovateľ v Galérii zverejniť aj ďalšie diela v počte podľa Cenníka, ktoré budú následne zaevidované v neverejnej časti Registra.
 2. Poskytovateľ berie na vedomie, že zverejnením diela v Galérii bude toto dielo v Galérii vystavené počas 30 dní, v rámci ktorých nemôže dielo z Galérie odstrániť ani ho inak upraviť.
 3. Poskytovateľ berie na vedomie, že po uplynutí zverejnenia diela v Galérii sa diela presahujúce počet verejných diel podľa Cenníka presunú do neverejnej časti Registra.
 4. Poskytovateľ sa môže rozhodnúť premiestniť dielo z neverejnej časti Registra do verejnej časti Registra využitím služby preusporiadania, t. j. nahradí zverejnené dielo nezverejneným dielom. Na službu sa vzťahuje poplatok v zmysle Cenníka.

 

Článok XI
Potvrdenia a certifikáty

 1. Poskytovateľ môže po registrácii diela v Registri požiadať Sprostredkovateľa o vystavenie písomného Potvrdenia o registrácii diela v Registri.
  1. Potvrdenie o registrácii bude deklarovať dátum registrácie diela v Registri, čo bude Sprostredkovateľ potvrdzovať svojím podpisom a pečiatkou.
  2. Potvrdenie o registrácii bude ďalej obsahovať údaje o Poskytovateľovi a o diele, za ktorých správnosť a pravdivosť zodpovedá Poskytovateľ.
  3. Potvrdenie o registrácii bude doplnený aj elektronickou formou Potvrdenia o registrácii zverejnenou v Registri, ku ktorej bude možné pristupovať prostredníctvom QR kódu zverejnenom na Potvrdení o registrácii.
  4. Poskytovateľ môže požiadať o vydanie Potvrdenia o registrácii v slovenskej, českej, anglickej, nemeckej, francúzskej a španielskej jazykovej mutácii.
  5. Sprostredkovateľ vystaví a odošle Poskytovateľovi Potvrdenie o registrácii do štrnástich dní od objednania služby.
  6. Na službu sa vzťahuje poplatok v zmysle Cenníka.
 2. Poskytovateľ môže po registrácii diela v Registri požiadať Sprostredkovateľa o vystavenie písomného Autorského certifikátu.
  1. Autorský certifikát bude deklarovať dátum registrácie diela v Registri, čo bude Sprostredkovateľ potvrdzovať svojím podpisom a pečiatkou.
  2. Autorský certifikát bude ďalej obsahovať údaje o Poskytovateľovi a o diele, za ktorých správnosť a pravdivosť zodpovedá Poskytovateľ. Poskytovateľ svojím podpisom zodpovedá za správnosť a pravdivosť uvedených údajov, ako aj za originalitu diela, ku ktorému bude Autorský certifikát vystavený.
  3. Poskytovateľ môže požiadať o vydanie Autorského certifikátu v slovenskej, českej, anglickej, nemeckej, francúzskej a španielskej jazykovej mutácii. Všetky jazykové mutácie, ktoré boli vydané k rovnakému dielu, budú uvedené v Registri pri diele, ku ktorému boli vydané. Autorský certifikát môže byť v každej jazykovej mutácii vydaný iba raz.
  4. Ak dôjde k strate alebo zničeniu Autorského certifikátu, Poskytovateľ môže požiadať o vydanie nového Autorského certifikátu aj v jazykovej mutácii, v ktorej už bol Autorský certifikát vydaný. V rámci tohto postupu musí Poskytovateľ čestne prehlásiť, že pôvodne vydaný Autorský certifikát bol stratený alebo zničený, resp. v prípade, ak sa nájde, že ho Poskytovateľ na vlastné náklady zničí. Informácia o duplicitne vydanom Autorskom certifikáte bude zároveň zverejnená v Registri pri diele, ku ktorému bol vydaný.
  5. Sprostredkovateľ vystaví a odošle Poskytovateľovi Autorský certifikát do štrnástich dní od objednania služby.
  6. Autorský certifikát sa stáva platným až momentom jeho podpísania Poskytovateľom.
  7. Na službu sa vzťahuje poplatok v zmysle Cenníka.
 3. Na objednávanie, dodanie a úhradu potvrdení a certifikátov podľa tohto článku sa primerane vzťahujú podmienky uvedené v článkoch III. – X. týchto VOP, ako aj Cenník.

 

Článok XII
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Používateľa v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania Stránky a za účelom poskytovania týchto údajov Poskytovateľovi. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Používateľ, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
 2. Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi tovar, a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klienta, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.
 3. Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.
 4. Súhlas Klienta podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
 5. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík členov a webových stránok hosťovaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa.
 6. Ďalšie Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

Článok XIII
Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky alebo dodaným tovarom, prípadne sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. pred príslušným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo pred právnickou osobou, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 3. Návrh nemôže podať kupujúci, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania či povolania alebo pri spore, ktorého hodnota nepresahuje 20,00 €.
 4. Spory je možné riešiť aj prostredníctvom mediácie. Za účelom dohodnutia mediácie je možné kontaktovať aj priamo mediátora JUDr. PhDr. Mareka Prudoviča prostredníctvom stránky https://mediator.prudovic.sk/, s ktorým Sprostredkovateľ spolupracuje a ktorý má kapacitu tieto spory mediovať.

 

Článok XIV
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP/Pravidlá používania portálu Kubikum na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP/Pravidlá používania portálu Kubikum nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11. 9. 2023.

 

Cenník služieb portálu www.kubikum.com

[1] * zobrazuje body, za ktoré je zodpovedný ako Poskytovateľ, tak aj Vystavujúci umelec.